Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 4. 2. 2023 do odvolání. ©2023 Michael Janský, prekladyjansky.com.

1. O mně

2. Fakturace

 1. Fakturuji na vlastní IČO (05178568).
 2. Pro zákazníky s fakturační adresou v ČR nejsem plátcem DPH. Pro zákazníky, jejichž fakturační adresa je v zahraničí, jsem tzv. identifikovaná osoba k DPH.
 3. Platby za své služby přijímám bankovním převodem na běžný účet denominovaný v koruně české vedený v České republice Komerční bankou, a.s. Číslo účtu najdete na faktuře.
 4. Případnou platbu ze zahraničí prosím avizujte předem. Poskytnu vám kódy IBAN a SWIFT a ověřím u své banky, zda můj účet může z vaší země / ve vaší měně přijímat platby. Mé ceny jsou vždy stanoveny v CZK; na směnném kurzu při platbě v cizí měně se dohodneme dle situace (tzn. dle kurzu, který mi nabídne banka).
 5. Obvykle fakturuji zároveň s dodáním hotové zakázky (nebo její poslední části) nebo krátce poté.
 6. Splatnost mých faktur je standardně 14 dnů od vystavení. Potřebujete-li delší, můžeme se dohodnout na lhůtě 21 nebo 30 dnů.
 7. Při pravidelné spolupráci na větším počtu menších zakázek je možné se dohodnout na fakturaci jednou měsíčně; splatnost faktury je pak 14 dnů od vystavení.
 8. U velmi rozsáhlých zakázek (od cca. 150 normostran výše) vás požádám o průběžnou fakturaci po částech, jednou měsíčně. V tom případě zašlu vždy s fakturou již hotovou část práce, s níž můžete po úhradě faktury nakládat jako s vlastní.
 9. Alternativou k předchozímu bodu je velkou zakázku vhodným způsobem rozdělit na smysluplné, přiměřeně rozsáhlé „milníky“ (ideálně nějaké ucelené části celkového zadání), které pak budu dodávat a fakturovat postupně. Splatnost takových průběžných faktur je 14 dnů od vystavení; případně se můžeme dohodnout i na 21 nebo 30 dnů.
 10. Zejména u větších zakázek pro nové klienty si vyhrazuji možnost účtovat zálohu ve výši 30 % z celkové ceny. V tom případě zahajuji práci na zakázce po připsání zálohy na můj účet, případně po doručení potvrzení o přikázání úhrady z vaší banky (stačí kopie příslušné položky z vašeho bankovnictví zaslaná e-mailem).
 11. Namísto zálohy (viz předchozí bod) můžeme vybrat kratší část textu, kterou zpracuji jako „pilotní zakázku“ s platbou standardně po dodání. Vy si ověříte, že dodávám, co jsem slíbil, a v jaké kvalitě. Já si ověřím, že mi zaplatíte. Následně můžeme pracovat dále už bez záloh.

3. Dodavatelsko-odběratelský vztah

 1. Z právního hlediska jsem živnostník (OSVČ); z obchodního hlediska vystupuji jako „nezávislý profesionál“ (freelancer), a tedy váš nezávislý dodavatel.
 2. Veškeré své služby poskytuji pouze vlastní prací; nemám spolupracovníky a nevyužívám subdodavatele.
 3. Jsem zvyklý pracovat pouze na základě oboustranně potvrzené písemné (e-mailové) objednávky, bez nějakých rámcových či dodavatelských smluv apod.
 4. Máte-li interní pravidla, která vyžadují, abychom si společně uzavřeli písemnou dohodu, jsem otevřen vašim návrhům. Neakceptuji však obchodní podmínky zákazníků, jejichž efektem by bylo nastolení nadřízenecko-podřízeneckého, případně „kvazi-zaměstnaneckého“ vztahu mezi mnou a zákazníkem.
 5. Samozřejmě tím pádem také neočekávám žádné přísliby „jistoty příjmů / odbytu“ apod., ani žádnou „péči“ o svou osobu v zaměstnaneckém stylu.

4. Práva duševního vlastnictví

 1. Ze zákona je překlad v okamžiku jeho vytvoření mým duševním vlastnictvím. Veškerých práv duševního vlastnictví (PDV) v překladu se ve váš prospěch v nejvyšší zákonem umožněné míře trvale vzdávám okamžikem zaplacení celé ceny za překlad (nebo její poslední části).
 2. Máte-li překlad fyzicky k dispozici dříve (což obvykle máte, v době mezi dodáním překladu vám a datem splatnosti faktury), jsou vám PDV k překladu dočasně postoupena ve výše uvedeném rozsahu, a to do dne splatnosti faktury. Pokud tedy fakturu uhradíte do splatnosti, přejdou na vás PDV trvale dříve, než toto dočasné postoupení vyprší.
 3. Pokud však s úhradou prodlíte, pozbýváte prvním dnem po splatnosti postoupená PDV, tj. s překladem nejste oprávněni nadále nijak nakládat (bez ohledu na to, že jej v té době nejspíše máte fyzicky v držení), a to až do doby, než fakturu uhradíte v plné výši.
 4. Pro zamezení pochybnosti uvádím, že si v překladu neponechávám žádná reziduální (zbytková) PDV. Zejména si neponechávám žádný nárok na podíl ze zisku, který vám překlad případně přinese. Netrvám ani na právu být v textu uváděn jako překladatel. (To mimo obor literárního překladu nakonec ani není zvykem.)

5. Správa pohledávek

 1. Fakturu považuji za uhrazenou okamžikem připsání peněz na můj účet. Neuhradí-li zákazník fakturu do dne splatnosti, předpokládám, že jde pouze o opomenutí, a během následujících několika dnů posílám bezplatnou upomínku.
 2. Pokud tato zůstane bez odezvy a uběhlo alespoň 10 dnů od splatnosti původní faktury, posílám další upomínku, která může být zpoplatněna částkou 500 Kč. Poplatek kryje časové náklady na upomínání a řešení věci, jakož i náklady na zajištění náhradních finančních zdrojů kryjících výpadek příjmu způsobený prodlením.
 3. Pokud i druhá upomínka zůstane bez odezvy, posílám nejdříve 20 dnů po splatnosti původní faktury poslední upomínku, která může být rovněž zpoplatněna částkou (dalších) 500 Kč.
 4. Pokud zůstaly bez odezvy všechny tři upomínky a původní faktura je více než 30 dnů po splatnosti, považuji pohledávku nadále za nedobytnou a řeším ji dobrou praxí doporučenými (best practice) postupy vymáhání. K tomu používám pouze postupy, které jsou v souladu s právním řádem ČR, a pokud při nich angažuji třetí osoby, pak pouze osoby dobrého jména.
 5. Pro zamezení pochybnosti uvádím, že pokud se pouze dlouhodobě a bezvýsledně opakují reakce typu „pracujeme na tom, vyčkejte prosím“ nebo „potřebná osoba není v práci“ atd., považuji to také za situaci „bez odezvy“.
 6. Stejně tak nepřijímám přísliby budoucích zakázek apod. jako „náhradu“ neuhrazené faktury. Naopak, od zákazníků, kteří jsou aktuálně v prodlení, si vyhrazuji právo nové zakázky až do urovnání dluhu nepřijímat vůbec.
 7. Mým cílem je především dobýt původní pohledávku, nikoliv vršit poplatky nebo absolvovat právní kroky. Snažím se tedy vždy se zákazníkem v prodlení konstruktivně domluvit na oboustranně schůdném řešení. Má-li zákazník snahu věc v dobré víře řešit, snažím se vyjít vstříc, pokud mohu. Striktní postup uvedený výše považuji za poslední možnost pro případy, kdy mě zákazník ignoruje, zjevně nejedná v dobré víře apod.

6. Důvěrnost a ochrana osobních údajů

Níže uvedené se vztahuje k ochraně osobních údajů při mé práci. Informace o ochraně osobních údajů na tomto webu si můžete přečíst na zvláštní stránce.

 1. Veškeré texty k překladu / korektuře zákazníkem mi svěřené, jakož i veškeré interní informace zákazníka, které se v rámci spolupráce dozvím, považuji za důvěrné, a jako s takovými s nimi zacházím.
 2. Totéž platí pro dokumenty a informace, které mi zákazník předá v rámci poptávky služeb, i pokud následně ke spolupráci nedojde.
 3. Kontaktní údaje zákazníků neukládám do databází ke strojovému zpracování a nepředávám je žádným třetím osobám. Zákazníky nikdy neobesílám nevyžádanou poštou, marketingovými materiály ani jinými druhy spamu.
 4. Veškeré pracovní dokumenty a kontaktní údaje zákazníků ukládám offline (tj. ne v cloudu) na jediném (nepřenosném) PC umístěném v prostorách, kam mám fyzicky přístup pouze já.
 5. Pokud mě o to vysloveně nepožádá zákazník pro účely spolupráce na zakázce, nepoužívám žádné nástroje pro online spolupráci (např. Google Docs apod., sdílená úložiště, sociální sítě atd.), kde by mohl k mým pracovním dokumentům přistupovat kdokoliv další.
 6. Výše uvedený soubor postupů považuji za „technická a organizační opatření přiměřená rozsahu mého podnikání“ ve smyslu směrnice EU 2016/679 (GDPR).
 7. Na žádost zákazníka mohu veškeré dokumenty související se zakázkou (s výjimkou faktur a e-mailové komunikace dokládající existenci zakázky a oprávněnost fakturace) po dokončení zakázky ze svého zařízení vymazat.
 8. Na žádost zákazníka jsem ochoten podepsat přiměřenou dohodu o důvěrnosti / mlčenlivosti (NDA). Smluvní pokuty za porušení takových dohod preferuji neujednávat.
 9. Pokud zákazník na ujednání smluvní pokuty trvá, akceptuji ji jen tehdy, pokud souhrnná výše všech pokut potenciálně uvalitelných v souvislosti s jednou zakázkou (kde zakázkou se rozumí jedna samostatně fakturovaná část práce) není vyšší než má odměna sjednaná za tuto zakázku, a zároveň není vyšší než 10 tisíc Kč.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Výše uvedené představuje úplné znění mých obchodních podmínek (OP). OP jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na webu Překlady Janský (https://prekladyjansky.com, tj. zde).
 2. Vyhrazuji si právo tyto OP kdykoliv bez ohlášení a bez udání důvodu změnit, a to zveřejněním nové verze nahrazující verzi stávající na webu Překlady Janský. V případě změny OP se nové OP vztahují na všechny později zadané zakázky. Zakázky závazně zadané před změnou se řídí těmi OP, které byly v platnosti v době zadání zakázky.
 3. Odchylky od těchto podmínek jsou možné písemným ujednáním (postačuje e-mailem) mezi mnou a zákazníkem. Jakékoliv takové ujednání má přednost před zněním těchto OP tam, kde se navzájem liší.
 4. Původním jazykem těchto OP je jazyk český; veškeré případné překlady do jiných jazyků jsou toliko informativní povahy a v případě neshody převládne česká jazyková verze. OP jsou sepsány dle práva České republiky a jurisdikci v případných sporech mají výhradně příslušné soudy ČR.
 5. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto OP stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nebude mít toto dopad na platnost ani vymahatelnost ustanovení ostatních. Neplatné / nevymahatelné ustanovení bude bez zbytečného prodlení nahrazeno ustanovením platným a vymahatelným takovým, které v co největší možné míře napodobuje efekt ustanovení nahrazovaného.